Maple T.A. – učitel

Pro každou tématiku je v rámci Maple T.A. administrátorem vytvořen samostatný účet, který učitel daného předmětu dále využívá. Tvorba systému pro zkoušení probíhá ve dvou fázích. V první fázi je vytvořena databáze otázek a odpovědí, ve druhé části jsou otázky rozvrženy do jednotlivých cvičení, domácích úkolů a testů.

Při vytváření otázek je možné vybrat z mnoha možností formy otázky. Mezi základní patří výběr z jedné nebo více možností , výběr z různých grafů a pochopitelně zadání odpovědi ve formátu Maple. Tato možnost je specifická zvláště tím, že vyžaduje po studentech nalezení vlastního řešení, přičemž není důležité, v jaké formě student řešení vytvoří, pomocí nástrojů Maple je lze porovnat s originálním řešením a určit jeho pravdivost.

Druhou fází je rozvržení otázek do jednotlivých cvičení, domácích úloh a testů. Tento proces je vícestupňový a umožňuje zařadit pro každý příklad více otázek, které jsou při zkoušení náhodně vygenerovány. Pochopitelně je možné zařadit jednu otázku do více cvičení, úloh nebo testů a tímto způsobem motivovat studenty k procvičování nehodnocených cvičení.

Maple T.A. obsahuje také několik nástrojů pro hodnocení a kontrolování výsledků studentských prací, pro analýzu statistik a pro administraci jednotlivých studentů. Celý systém hodnocení je rozčleněn do čtyř základních skupin:

Hodnocení studentů

V této skupině si učitel pomocí přehledné tabulky prohlíží výsledky jednotlivých studentů podle vybraných domácích úloh a testů. V tabulce jsou uvedeny nejen získané bodové hodnoty, ale k jednotlivým úkolům a testům je možné podle významu přiřadit procentuální hodnotu a tak jednoduše zjistit celkové výsledky.

Statistický přehled výsledků

Tabulka zobrazená v rámci této skupiny obsahuje statistickou analýzu nejen hodnocených úkolů a testů, ale i nehodnocených cvičení. V přehledu jsou uvedeny například maximální a minimální výsledky, aritmetický průměr nebo medián. Tyto hodnoty umožňují učiteli nalézt oblasti, ve kterých mají studenti problémy, a znovu je zopakovat.

Výsledky jednotlivých příkladů

Zde jsou zobrazeny podrobnosti o výsledcích jednotlivých příkladů v rámci vybraného úkolu nebo testu. Vzhledem k tomu, že příklady jsou vybrány z různých oblastí, je možné přesněji určit a nalézt specifické oblasti nutné ke zopakování.

Administrace studentů

V této části může učitel procházet výsledky jednotlivých studentů, zjišťovat stupeň jejich znalosti a podle výsledků studenty dále směřovat. Současně je možné vybranému studentovi nebo vybrané skupině studentů napsat e-mail. Specifikem je možnost upravit výsledky hodnocení jednotlivých příkladů s ohledem na přesnost odpovědi.

Více informací o Maple T.A. lze nalézt na stránkách www.maplesoft.com.